Regulamin serwisu szostygracz.pl

I.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług (zdefiniowanych w ust. 4 poniżej) w serwisie internetowym umieszczonym w domenie szostygracz.pl, zwanym dalej Serwisem oraz zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

2. Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

3. Właścicielami i administratorami Serwisu szostygracz.pl jest Maciej Kwiatkowski zam. ul. Finlandzka 12a/8 03-903 Warszawa  i Adam Szczepański zam. ul. Gryfińska 14 60-192 Poznań wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Szostygracz.pl (ul. Gryfińska 14, 60-192 Poznań, NIP 779-240-77-25) zwani dalej Usługodawcą. Usługodawca i Usługobiorca są w dalszej części Regulaminu zwani Stroną lub Stronami.

4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, zwana dalej Usługą, która odbywa się na mocy Umowy (zdefiniowanej w pkt IV Regulaminu), zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i zobowiązaniem Usługobiorcy do jego przestrzegania.

II.Zamówienie

1. Usługą oferowaną przez Usługodawcę w ramach Serwisu dostępu odpłatnego jest w szczególności:

a) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych, podcastów itd.) zamieszczanych w Serwisie;
b) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
c) przesyłanie newsletterów przez Usługodawcę do Usługobiorców;
d) możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu.

2. Oferta świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania jej świadczenia albo zmiany zasad jej świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usługi bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, związanych z odpłatnością Usługi.

III.Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Usługobiorcy powinni dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarką Mozilla Firefox, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

IV.Zawarcie Umowy świadczenia Usług

1. Zawarcie umowy świadczenia płatnej Usługi, dalej zwaną Umową, wymaga łącznie:

a) zarejestrowania się przez Usługobiorcę w Serwisie zgodnie z formularzem, za którego prawidłowe wypełnienie odpowiada Usługobiorca;
b) Wyrażeniea zgody Usługobiorcy na treść Regulaminu;
c) podania przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa w pkt. X Regulaminu;
d) złożenia zamówienia na Usługę przez Usługobiorcę;
f) opłacenia Usługi przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu (dla uniknięcia wątpliwości za moment zapłaty za Usługę uważa się moment wpłynięcia środków na rachunek bankowy określony w Serwisie).

2. Po zawarciu Umowy w sposób wskazany powyżej, Usługodawca niezwłocznie rozpocznie świadczenie Usługi poprzez udostępnienie niepublicznych stron Serwisu Usługobiorcy.

V.Płatności

1. Cena Usługi podana w Serwisie jest wyrażona w polskich złotych (PLN).

2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty związanej ze świadczeniem Usługi są określone w Serwisie.

3. Aktualizacja cennika nie stanowi zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy. Zaktualizowane ceny obowiązują Usługobiorcy w przypadku zawierania kolejnej Umowy.

4. Rozliczenie transakcji zakupu Usługi dokonanej przez Usługobiorcę następuje kartą kredytową lub e-przelewem i jest przeprowadzone za pośrednictwem PayPal lub Przelewy24.

5. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

VI.Prawa i obowiązki Stron

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy powstałe w związku z aktualizacją danych, naprawieniem błędów czy dokonaniem innych prac konserwacyjnych, lub spowodowane awarią sieci Internet, lub z innych przyczyn stanowiących siłę wyższą lub zdarzenie losowe.

2. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.

3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Serwisu w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się z jego treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz w zakresie dopuszczalnym na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich Usługodawcy ze skutkiem w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej. Za takie działanie uznaje się:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania treści, a tym umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części,
b) zwielokrotnianie treści na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,
c) rozpowszechnianie opracowań treści dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,
d) realizowanie nadań wykorzystujących treści zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

4.Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5.Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z zawartością Serwisu.

6. Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Serwisie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

7. Usługobiorca dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany Serwisie. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

VII.Zasady zamieszczania Wpisów w Serwisie

1. Usługodawca w ramach zawartej Umowy zgodnie z warunkami określonymi poniżej zobowiązuje się przechowywać oraz wyświetlać na serwerach komentarze lub wpisy dokonane w Serwisie przez Usługobiorcę, zwane dalej Wpisem, a Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z Wpisu.

2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.

3. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Wpis dotyczy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.

5. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

7. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu (łącznie z jego usunięciem), w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.

8. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.

9. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa w tym w szczególności faszyzm, nazizm czy komunizm.

10. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Usługobiorców w Serwisie treści zawierających w szczególności:

a) wulgaryzmy;
b) reklamy;
c) przekazy stanowiące reklamę ukrytą;
d) odesłania do innych stron internetowych;
e) komunikaty prasowe lub informacje pochodzące od agencji informacyjnych itp.;
f) pochodzące od osób trzecich teksty mające charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu;
g) treści niezgodne z prawem, w szczególności treści naruszające prawa autorskie osób trzecich;
h) treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

11. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.

13. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany w Serwisie.

14. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

VIII.Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

2. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Usługi sprosta oczekiwaniom Usługobiorcy, co do merytorycznej
zawartości, w tym w szczególności prawdziwości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji do zamierzonych celów.

3. Usługodawca zastrzega, że Usługa świadczona na podstawie Regulaminu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana, jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z:

a) korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie loginu, haseł do konta, czy danych osobowych;
b) zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę z zastrzeżeniem praw Usługobiorców związanych z poniesionymi płatnościami za Usługę;
c) usunięciem konta Usługobiorcy lub jego Wpisu, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
d) wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
e) ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych www.szostygracz.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

IX.Reklamacje

1. Reklamacje Usług, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Usługodawcy, ul. Gryfińska 14, 60-192 Poznań.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

a) w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę konta (login);
b) w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

X.Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usługi, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

a) nazwisko i imiona Usługobiorcy,
b) adres zamieszkania lub pobytu,
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres poczty elektronicznej.

4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi.

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

9. Usługobiorca Usługi realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.

10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

XI.Rozwiązanie Umowy

1. Umowa, jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail.

3. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki Usługa została opłacona.

4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa niniejszym punkcie, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, ul. Gryfińska 14, 60-192 Poznań. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie.

6. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do zawartej Umowy i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

XII.Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 października 2012 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, związanych z opłaceniem Usługi przez Usługodawcę. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na zmianę Regulaminu każda, ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy, ze skutkiem natychmiastowym.

3. Wszelkie spory powstałe lub mogące powstać w związku z realizacją Usługi, zawarciem Umowy, ochroną danych osobowych w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.